วันที่ 15 สิงหาคม 2563
นายอภิ
เชษฐ์ พงศ์ชู
สหกรณ์จังหวัดตรัง

มอบหมายให้ นางสาวพิมลรัตน์ เชาวน์วุฒิกุล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
สหกรณ์การเกษตร
รัษฎา จำกัด ณ โรงเรียนรัษฎา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ​โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระพงษ์ หมื่นรักษ์
ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย สาขาห้วยยอด เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2563
รวมทั้งเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานและงบประมาณรายจ่ายของสหกรณ์ฯ​ ประจำปี 2564 โดยสหกรณ์มี
เงินทุนดำเนินงานกว่า
219 ล้านบาทเศษ ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิประจำปี 8 ล้านบาทเศษ   สมาชิกสหกรณ์จำนวน 1,473 คน จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผล
ตามหุ้นร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้น และเงินเฉลี่ยคืนเงินกู้ร้อยละ 10 เงินเฉลี่ยคืนธุรกิจรวบรวมผลผลิต 0.35 บาทต่อกิโลกรัม (น้ำหนักยางแห้ง)
และจัดสรรเป็นทุนต่างๆของสหกรณ์ตามข้อบังคับในพิธีเปิดการประชุมได้มีกิจกรรม มอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานสมาชิก และมอบเงิน
กองทุนสงเคราะห์ผู้สูงอายุซึ่งเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกสหกรณ์สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างทางสังคม
(
Social Distancing) ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)