วันที่ 15 สิงหาคม 2563
นายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู
สหกรณ์จังหวัดตรัง 

และนายมีศักดิ์ พัวเจริญเกียรติ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด ณ อาคารรวบรวมผลผลิตยางพาราสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด สาขาทุ่งค่าย
ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี
2563 รวมทั้งพิจารณาขออนุมัติ
แผนการดำเนินงาน และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
2564 โดยสหกรณ์มีทุนดำเนินงานกว่า 477 ล้านบาท ผลการดำเนินงาน
มีกำไรสุทธิประจำปี
2563 จำนวน 20 ล้านบาทเศษ มีสมาชิกทั้งสิ้น 5,556 คน จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผลตามหุ้นร้อยละ 4
ของทุนเรือหุ้น เงินเฉลี่ยคืนสมาชิกตามส่วนธุรกิจร้อยละ 5.70 และจัดสรรเป็นทุนต่างๆ ของสหกรณ์ตามข้อบังคับ โดยได้รับเกียรติจาก
นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานสมาชิก
ซึ่งเป็นสวัสดิการแก่สมาชิกสหกรณ์ ทั้งนี้ในการประชุมสหกรณ์กำหนดให้สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมต้องวัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากอนามัย
ก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นระยะห่างทางสังคม (
Social Distancing) ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา
2019 (COVID-19)