วันที่ 18  สิงหาคม 2563 
นายอภิ
เชษฐ์  พงศ์ชู 
สหกรณ์จังหวัดตรัง 

ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองคล้า  จำกัด
ณ  สถานีอนามัยบ้านหนองคล้า  อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง และมอบหมายให้ นายสิทธิรักษ์  สมาธิ 
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน
ในรอบปีบัญชี   2563  รวมทั้งเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานและงบประมาณรายจ่ายของสหกรณ์ฯ​ ประจำปี 2564 
โดยสหกรณ์มีทุนดำเนินงานกว่า 8 ล้านบาทเศษ ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิ
ประจำปี  166,068.46 บาท สมาชิกจำนวน 172 คน 
จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผลตามหุ้นร้อย
ละ   10 ของทุนเรือนหุ้น    และจัดสรรเป็นทุนต่าง ๆ ของสหกรณ์ตามข้อบังคับ 
สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม (
Social Distancing) ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)