***อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน***

อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

1.   ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์   กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.   ส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ทุกประเภท และกลุ่มเกษตรกร

3.   ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป

4.   ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

5.   ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

6.   ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาระบบสหกรณ์

7.   ส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองระบบสหกรณ์

1.   ฝ่ายบริหารทั่วไป

       มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทำและรวบรวมแผนงานจัดทำคำขอตั้งงบประมาณติดตามเร่งรัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน   ตามแผนงานและโครงการต่างๆรวมทั้งรวบรวมสถิติข้อมูลด้านสหกรณ์ ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ งานด้านการบริหารงานบุคคล งานติดต่อประสานงาน งานสารบรรณ และงานธุรการทั่วไป ดำเนินงานด้านเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานด้านส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร

2.   กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์และเพื่อการส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์และ เยาวชนสหกรณ์ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้คำปรึกษา แนะนำในการแก้ไขปัญหาด้านการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ให้แก่หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ศึกษา วิเคราะห์ วางแนวทางแก้ไขข้อบกพร่อง ติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง แต่งตั้งผู้ตรวจการสหกรณ์เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบกิจการและภาวะการเงินของสหกรณ์ รวมทั้งติดตามและดำเนินการประเมินผล รายงานผลงานและโครงการในหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มศึกษา วิเคราะห์ ประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการอื่น ๆ

3.   กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

       มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์วิจัยข้อมูลทางด้านการตลาดการดำเนินธุรกิจและข้อมูลอื่นๆเพื่อให้คำ ปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจและส่งเสริมการตลาดแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสินค้าการบรรจุภัณฑ์ และรูปแบบการบริการเพื่อเพิ่มพูนค่าสินค้า เพื่อส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงธุรกิจการตลาดสหกรณ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการแก้ไขปัญหาด้านพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ให้แก่หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ประสานงาน ให้ความช่วยเหลือในการดูแล รักษา และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแก่สหกรณ์ ตลอดจนติดตาม และดำเนินการประมวลผล รายงานผลงานและโครงการในหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่ม

4.   กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

       มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างการจัดระบบงาน การบริหารงาน บุคคลและการควบคุมภายในเพื่อพัฒนาให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการสนับสนุนเงินทุนและสินเชื่อแก่สหกรณ์ ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินทุนรวมทั้งรายงานผลการเร่งรัดติดตามการชำระหนี้ ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำ ในการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารการจัดการสหกรณ์ให้แก่หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์   ติดตามและดำเนินการประเมินผล รายงานผลงานและโครงการในหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่ม ตลอดจนประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องในการกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานที่กรมกำหนดไว้

5.   หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์

       มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องส่งเสริมเผยแพร่ และให้ความรู้กับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไปส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์ระบบการบริหารการจัดการ และการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้เป็นสหกรณ์ ส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งโดยให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง สามารถวางแผนได้ด้วยตนเอง ดำเนินการได้ด้วยตนเอง และแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง

6.   กลุ่มตรวจการสหกรณ์

       มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
       1..ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาระบบการตรวจการสหกรณ์ให้สอดคล้องกับกฏหมายสหกรณ์ 
       2.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อจัดทำและปรับปรุง ระเบียบ คำสั่ง คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ ในเรื่องที่เกี่ข้องกับการตรวจการสหกรณ์
          เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของนายทะเบียนสหกรณ์
       3. ส่งเสริม กำกับดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งอยุ่ในระบบการตรวจการสหกรณ์ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน
       4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อวางแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์
       5. พัฒนาและปรับปรุงระบบรายงานการแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อนำเสนอนายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยสั่งการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
       6. ส่งเริมสนับสนุนการเข้าช่วยเหลือดำเนินกิจการของสหกรณ์ ของผู้ตรวจการสหกรณ์ให้ปฏิบัติตามระเบียบและคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
       7. ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนนายทะเบียนสหกรณ์
       8. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเด็นปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากการดำนินงานของสหกรณ์ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อวางแนวทางในการป้องกันและแก้ไข