***อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน***

อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ทุกประเภท และกลุ่มเกษตรกร
3. ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์
แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
4. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มลักษณะอื่น
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

1.   ฝ่ายบริหารทั่วไป   
1. จัดทำและรวบรวมแผนงาน จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ

2. ติดตามเร่งรัด และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน และโครงการต่างๆ รวมทั้งรวบรวมสถิติข้อมูลด้านสหกรณ์
3. งานด้านการเงิน บัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ งานด้านการบริหารงาน
4. งานด้านเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งาน
5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

2.   กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์     

1. ศึกษาวิเคราะห์และดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
2. ศึกษาวิเคราะห์เพื่อการส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือ ในการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
4. ศึกษา วิเคราะห์ ประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอื่นๆ
5. ให้คำปรึกษา แนะนำในการแก้ไขปัญหาด้านการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ให้แก่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
6. ติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามและดำเนินการประเมินผลรายงานผลงานและโครงการในหน้าที่ความรับผิดชอบ

3.   กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์   

1. ศึกษา วิเคราะห์ ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจและส่งเสริมการตลาดแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
2. ศึกษาวิเคราะห์ ส่งเสริม และพัฒนาสินค้า การบรรจุภัณฑ์และรูปแบบการบริหาร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
3. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลด้านการตลาด และส่งเสริมการเชื่อมโยงธุรกิจการตลาดสหกรณ์ สู่การตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ให้แก่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
5. ประสานให้ความช่วยเหลือในการดูแลรักษา และการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
6. ติดตามและดำเนินการประเมินผล รายงานผลและโครงการในหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงาน
7. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

4.   กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์    

1. ศึกษา วิเคราะห์ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างการจัดระบบงาน การบริหารงานบุคคลและการควบคุมภายในเพื่อพัฒนาให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง
2. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะ เกี่ยวกับความเป็นไปได้ ของโครงการ การจัดหา การลงทุน และการบริหารเงินทุนของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
3. ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการสนับสนุนเงินทุนและสินเชื่อแก่สหกรณ์รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
4. ให้คำปรึกษา แนะนำในการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ให้แก่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
5. ติดตามและดำเนินการประเมินผล รายงานผลและโครงการในหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงาน
6. ประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องในการกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตาม
ข้อกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนดไว้
7. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

5. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-3     

1. ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยกลุ่มเกษตรกรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ส่งเสริมเผยแพร่และพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ทุกประเภท และกลุ่มเกษตรกร ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
3. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ทุกประเภท และกลุ่มเกษตรกร ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
4. เผยแพร่และให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสหกรณ์ อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์
กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
5. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

6.  กลุ่มตรวจการสหกรณ์

1. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาระบบการตรวจการสหกรณ์ให้สอดคล้องกับกฎหมายสหกรณ์
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อจัดทำและปรับปรุง ระเบียบ คำสั่ง คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตรวจการสหกรณ์
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของนายทะเบียนสหกรณ์
3. ส่งเสริม กำกับดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งอยู่ในระบบการตรวจการสหกรณ์ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน
4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อวางแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์
5. พัฒนาและปรับปรุงระบบรายงานการแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อนำเสนอนายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยสั่งการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ส่งเสริมสนับสนุนการเข้าช่วยเหลือดำเนินกิจการของสหกรณ์ของผู้ตรวจการสหกรณ์ ให้ปฏิบัติตามระเบียบและคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
7. ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนนายทะเบียนสหกรณ์
8. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเด็นปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของสหกรณ์ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อวางแนวทางในการป้องกันและแก้ไข