***แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563*** 

แผนงาน  บุคลากรภาครัฐ (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน)
ผลผลิต  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
กิจกรรมหลัก  ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์  (5,286,500.- บาท)
      -  แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนงาน  พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิต  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ
กิจกรรมหลัก  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
กิจกรรมรอง   ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
                    งานบริหารทั่วไป  
                       * 
รายจ่ายเพื่อการลงทุนสำหรับครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
                   - พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน
                    - การขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
                    - การใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์/สิ่งก่อสร้างที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
                    - การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพที่สนับสนุนการประกอบอาชีพและให้บริการกับสมาชิก
                    - การเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินของสมาชิก
                    - การจัดการและแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับสมาชิก
                    - โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด
                    - โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
                    - โครงการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ตามศักยภาพ (ยกระดับชั้นสหกรณ์)
                    - โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งทุนในการผลิตและการตลาด/
                       ติดตามเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร
                    - งานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ ให้สหกรณ์ดำเนินกิจการให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ 
                       และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง
                    - โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและสร้างความเข้าใจแนวทางแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่
                       เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
                    - โครงการขับเคลื่อนการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
                    - ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
                            *** กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
                            *** กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
                            *** กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3

กิจกรรมรอง  พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาและประชาชนทั่วไป
                      - กิจกรรม การจัดงานวัน 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน

กิจกรรมรอง  อำนวยการงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
                      กิจกรรมรอง  การพัฒนาบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการ  โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมหลัก  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กิจกรรมรอง  
ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ 
                     (รายจ่ายเพื่อการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนงาน  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
โครงการ  ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมหลัก  พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมรอง   ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรม 2 : คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล

โครงการ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ผลผลิต/โครงการ  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
กิจกรรมหลัก  สนับสนุนการให้บริการของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 


แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
กิจกรรม 4 : ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
                  สยามบรมราชกุมารี
กิจกรรม 7 : ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
                 1. ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
                 2.ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร


แผนงานยุทธศาสตร์ 
เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
โครงการ 
ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมหลัก 
ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
กิจกรรมรอง 
ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร


แผนการแนะนำส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปี 63