แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (Action Plan)

              (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

1. แผนงาน บุคลากรภาครัฐ         

ผลผลิต   รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

กิจกรรมหลัก          ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

งาน/โครงการ         บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

                              1) พนักงานราชการ                             
                              2) ค่าเช่าบ้าน 
                              3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

2. แผนงานพื้นฐาน    ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิต/โครงการ  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

กิจกรรมหลัก          ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง           ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

                            1) งานบริหารทั่วไป

                             2) ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

                                  2.1 การพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ เพื่อยกระดับชั้นสหกรณ์

                                  2.2 การพัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร เพื่อยกระดับชั้นกลุ่มเกษตรกร

                                  2.3 ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร/นอกภาคการเกษตรสู่มาตรฐาน

                                  2.4 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

                             3) การขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

               4) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีอัตราเงินออมของสมาชิกต่อหนี้สินของสมาชิกเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

      5) งานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์

                                  5.1 กำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์

                                  5.2 การชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

      6) ติดตามการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์/สิ่งก่อสร้างที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับการสนับสนุนจากกรม

                             7) ติดตามงบประมาณเงินอุดหนุนที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับจากกรมให้เป็น   ตามวัตถุประสงค์

      8) ติดตามการดำเนินโครงการลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพเกษตร

           9) กิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน 7 มิถุนายน

                  10) การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

                                  - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

                                   - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

                                   - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3

   11) การรับสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

   12) แนะนำ และส่งเสริม สหกรณ์นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้

   13) ติดตามผลการชำระหนี้ โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งทุน

        14) สนับสนุนการดำเนินงาน/โครงการตามนโยบายกระทรวงฯ

                                14.1 การส่งเสริมระบบตลาดนำการผลิต

   15) จัดเก็บข้อมูลการฝากเงินและการกู้เงินระหว่างสหกรณ์ทุกแห่ง

                          16) การขับเคลื่อนการดำเนินการของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

   17) ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงาน/โครงการต่อเนื่องของกรมส่งเสริมสหกรณ์

                                17.1 โครงการลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพเกษตรกร

                                17.2 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน

                                17.3 โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

                                17.4 โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์

  18) ประสานงาน สนับสนุนและติดตามการดำเนินโครงการต่าง ๆ

                                18.1 โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาค (ตามมาตรฐาน GAP)

                                18.2 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

  19) ดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

                                19.1 ซักซ้อม ชี้แจง แนวทาง และทบทวนแผนส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับความเข้มแข็ง

                               ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัด

 

3. แผนงานยุทธศาสตร์  : การเกษตรสร้างมูลค่า

โครงการ                     ส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า

กิจกรรมหลัก               สนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมสมาชิกทำการเกษตรปลอดภัย

กิจกรรมรอง                พัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สู่มาตรฐาน GAP

                                   - โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า

 

                              : เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ                        โครงเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรมหลัก                  พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรมรอง                   ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

          - ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
          พระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี

         - คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

         - ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และ
        กลุ่มเกษตรกรขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
        - ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (เกษตรทฤษฎีใหม่) 

 

โครงการ                      ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรมรอง                 พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งเสริมและพัฒนา 
                                   สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจาก

                                   กิจกรรม 1 : งบเงินอุดหนุน                

                                               1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป          

                                                - เงินอุดหนุนปรับปรุงอาคารกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์

ประชาบำรุง ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 1 แห่ง (213,400.-)

 

                      : เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

โครงการ                      ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมหลัก                ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

                                     - ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

 

4. แผนงานบูรณาการ  : พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

โครงการ                      ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร

กิจกรรมหลัก                นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร

                                     - โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร

                                     - โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะการตลาดสินค้าเกษตร 

โครงการ                      ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

กิจกรรมหลัก                ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่กินตามนโยบายรัฐบาล

                                    - โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

โครงการ                      โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน          

                                   1. งบเงินอุดหนุน 7 รายการ (5,398,400)

                                         1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป (5,398,400)

                                              1) ค่าครุภัณฑ์ (2,718,400)

                                              2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง (2,680,000)

  

โครงการ                      พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน

กิจกรรมหลัก                - เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอำเภอ 

                                   - เพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

 

โครงการ                      ส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเษตร

กิจกรรมหลัก                พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

                                    - พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** แผนการแนะนำส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปี 64 
        - เล่ม 1 / เล่ม 2