แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (Action Plan)

              (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)


แผนงาน / โครงการและงบประมาณ  Action Plan  

1. แผนงาน บุคลากรภาครัฐ         

ผลผลิต   รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

กิจกรรมหลัก          ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

งาน/โครงการ         บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

                              1) พนักงานราชการ                             
                              2) ค่าเช่าบ้าน 
                              3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ
   - แผนปฏิบัติการ Action Plan

2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
                   * งาน/โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) 
                      กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2565
                   * งาน/โครงการส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ในภาคเกษตร/นอกภาคเกษตรสู่มาตรฐาน
                   * งาน/โครงการขับเคลื่อนการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (งบลงทุน)

       ฝ่ายบริหารทั่วไป (งบลงทุน)

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (ครั้งที่ 1) 
      
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
     กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
     กลุ่มส่งเสริมและการบริหารการจัดการสหกรณ์
     กลุ่มตรวจการสหกรณ์
     กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
     กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
     กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  
       -กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศีกยภาพ

3. แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุึนด้านการสร้างโอกาศและความเสมอภาคทางสังคม
3.1 โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

    กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

    กิจกรรมรอง  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                          * งาน/โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
                          * งาน/โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
                          * งาน/โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
                            กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาญสยามบรมราชกุมารี

   แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ2

      - แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 2

   แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (เงินอุดหนุน)

      - แผนปฏิบัติการ (Action Plan เงินอุดหนุน)

3.2 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

3.3 โครงการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณืและกลุ่มเกษตรกร

4. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
4.1 โครงการ ส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร

       กิจกรรมหลัก พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสกหรณ์และกลุ่มเกษตรกร

       แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ

      - แผนปฏิบัติการ (Action Plan)

 4.2 โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

     กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล

     แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ

     - แผนปฏิบัติการ (Action Plan)