k62

     โครงสร้างอัตรากำลัง

     ประเภทอัตรากำลัง     ชาย    หญิง    รวม
ข้าราชการ      10      14     24
พนักงานราชการ       1      17     18
ลูกจ้างชั่วคราว       5       1      6
รวม      16      32      49
อำนาจหน้าที่

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง มีอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง มีดังนี้
1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ทุกประเภท และกลุ่มเกษตรกร

3. ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป

4. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์

5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย