*วิสัยทัศน์สำนักงาน **

"มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ให้มีความเข้มแข็ง

มีภูมิคุ้มกัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง"

 ***********

พันธกิจ

1. สร้างค่านิยมและขับเคลื่อนระบบสหกรณ์ให้มีส่วนร่วม ในการสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. ส่งเสริม สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการให้บริการแก่สมาชิกเกิดความพึงพอใจ

3. ผลักดัน สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพ และเที่ยงธรรม

4. สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีส่วนร่วมกับชุมนุมในการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม

5. พัฒนาบุคลากรในระบบสหกรณ์ให้ร่วมมือและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์
ให้พึ่งตนเองได้และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

6. พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

7. สนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการเชื่อมโยงเครือข่าย ภายใต้กรอบของกฎหมาย

8. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เกิดธรรมาภิบาล

9. พัฒนาระบบการบริหารราชการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรังให้เกิดธรรมาภิบาล และมีสมรรถนะ

10. พัฒนาบุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ให้มีความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความสุข
ในการปฏิบัติงาน


*********************

เป้าหมาย

 

1.เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพและประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์


2.เพื่อให้สหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร  กลุ่มอาชีพ ตลอดจนกลุ่มในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องมีการบริหารด้านจัดการองค์กรและด้านธุรกิจที่มีศักยภาพ
และมีประสิทธิภาพ

 
3. เพื่อให้ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพและกลุ่มในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องมีคุณภาพและเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน


4. เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการดำเนินงานได้ 


5. เพื่อให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพและกลุ่มในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชน  ทั่วไปมีความพึงพอใจต่อการให้การบริการ  


******************