*วิสัยทัศน์ **

"มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันและทันต่อการเปลี่ยนแปลง"

 ***********

                               ***พันธกิจ***

1.สร้างค่านิยมและขับเคลื่อนระบบสหกรณ์ให้มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการให้บริการแก่สมาชิกเกิดความพึงพอใจ
3. ผลักดันสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพ และเที่ยงธรรม
4. สนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการเชื่อมโยงเครือข่าย ภายใต้กรอบของกฎหมาย
5.พัฒนาบุคลากรในระบบสหกรณ์ให้ร่วมมือและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์
   ให้พึ่งตนเองได้และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

6.พัฒนาระบบการบริหารการจัดการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เกิดธรรมาภิบาล
7. พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
8.สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีส่วนร่วมกับชุมนุมในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
9. พัฒนาบุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ให้มีความสามารถมีคุณธรรม จริยธรรมและมีความสุขในการปฏิบัติงาน
10. พัฒนาระบบการบริหารราชการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ให้เกิดธรรมาภิบาลและมีสมรรถนะ

 

                            ***เป้าหมาย***

 

1.เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพและประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ
และวิธีการสหกรณ์
2.เพื่อให้สหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร  กลุ่มอาชีพ ตลอดจนกลุ่มในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องมีการบริหารด้านจัดการองค์กรและ
ด้านธุรกิจที่มีศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพและกลุ่มในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องมีคุณภาพและ
เข้าสู่การรับรองมาตรฐาน
4. เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการดำเนินงานได้ 
5. เพื่อให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพและกลุ่มในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไปมีความพึงพอใจ
ต่อการให้การบริการ  

 


******************