HOPE00111111 
 22950

 

  bg New1 202

 

วันที่ 18 มีนาคม 2564
นาย
อภิเชษฐ์ พงศ์ชู
สหกรณ์จังหวัด
ตรัง

ได้ด้มอบหมายให้นางสาวยุพเรศ จุ้งเจริญ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องหลักการ อุดมการณ์
วิธีการสหกรณ์และการจัดตั้งสหกรณ์ในโรงเรียน แก่นักเรียนและคุณครูผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตาม
โครงการโรงเรียนต้นแบบ
เกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 3 จำนวน 4 โรงเรียน คือ
โรงเรียนบ้านโคกรัก
อำเภอหาดสำราญ โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน อำเภอปะเหลียน โรงเรียนวัดควนสีนวล อำเภอนาโยง
โรงเรียนบ้านทุ่ง
หนองแห้ง อำเภอย่านตาขาว ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดควนสีนวล อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง


รายงานประจำปี