HOPE00111111 
 22950

 

  bg New1 202

 

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564
นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2564 ณ โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ หมู่ที่ 6 ตำบลช่อง
อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง เพื่อนำบริการเคลื่อนที่ของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน 
ไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ โดยหน่วยแพทย์
พอ.สว. ได้ร่วมให้บริการในงานนี้ด้วย อนึ่ง นายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู
สหกรณ์จังหวัดตรัง มอบหมายให้กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 จัด
แสดงนิทรรศการ
แจกเอกสาร
เผยแพร่ด้านการสหกรณ์ส่งเสริมการออมโดยการแจกเอกสารเผยแพร่ของกองทุนการออมแห่งชาติ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
ตรังได้มอบทุนอุปการะเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
จังหวัดตรัง ให้แก่นักเรียน
มอบอุปกรณ์กีฬา มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยทางสังคม มอบถุงยังชีพแก่เด็กพิการ
มอบสิ่งของแก่ผู้สูงอายุ รับฟังรายงานสภาพ
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่และเยี่ยมชมการให้บริการ
ของหน่วยงานทุกหน่วยงานที่มาให้บริการ
ประชาชนด้วยรายงานประจำปี