HOPE00111111 
 22950

 

  bg New1 202

 

วันที่ 19 มีนาคม 2564
นายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู
สหกรณ์จังหวัดตรัง

มอบหมายให้ นายยุทธรัตน์ ช่วยนะ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นางวิศัลย์ศยา พุ่มพัว นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ร่วมกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรห้วยยอด  จำกัด
ลงพื้นที่อำเภอห้วยยอด เพื่อตรวจเยี่ยม สอบถามความก้าวหน้า และให้คำแนะนำการประกอบอาชีพ แก่ผู้เข้าร่วม
โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ในเขตพื้นที่อำเภอห้วยยอด จำนวน 2 ราย คือ
1.นางสาวกนกวลี แก้วจร อายุ 41 ปี การศึกษาระดับปริญญาโท อาชีพทำสวนยางพารา ในพื้นที่ 8ไร่ และปลูกกาแฟแซม
ในสวนยางจำนวน 200 ต้น มีความสนใจสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร 2.นางสาวสวรรยา สิทธิการ อายุ 44 ปี
การศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพทำสวนยางพารา ในพื้นที่ 5 ไร่ และปลูกพืชผักสวนครัว เช่น คะน้า มะเขือ กวางตุ้ง ฯลฯ
มีความสนใจปลูกสมุนไพรเป็นอาชีพเสริม ได้สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรแล้วรายงานประจำปี