HOPE00111111 
 22950

 

  bg New1 202

 

วันที่ 23 มีนาคม 2564
นายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู
สหกรณ์จังหวัดตรัง

มอบหมายให้ นายยุทธรัตน์ ช่วยนะ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "การบริหารจัดการกลุ่มและการจัดทำบัญชีเบื้องต้น" ในการจัดประชุม
โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานแนะแนวอาชีพผู้ที่ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน กิจกรรมส่งเสริม
การรับงานไปทำที่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านหรือผู้ที่ประสงค์จะรับงานไปทำที่บ้าน
ได้มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่มและการจัดทำบัญชีเบื้องต้น ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จัดโดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง

รายงานประจำปี