HOPE00111111 
 22950

 

  bg New1 202

 

วันที่ 25 มีนาคม 2564
นายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู
สหกรณ์จังหวัดตรัง

พร้อมด้วยผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงการดำเนินงานและการกำกับ
ดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด โดยมี
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม เพื่อชี้แจงให้บุคลากรของสหกรณ์
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกล่าวได้

รายงานประจำปี