HOPE00111111 
 22950

 

  bg New1 202

 

วันที่ 26 มีนาคม 2564
นายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู
สหกรณ์จังหวัดตรัง

ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี   2563   สหกรณ์การเกษตรเมืองตรัง จำกัด
ณ ห้อง
ภัชรัตน์ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดตรัง และได้มอบหมายให้ นายสุวัฒน์ชัย สุวรรณเกษา
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมด้วย นางสาวศิริวรรณ ชูตรัง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
เข้า
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2563 รวมทั้งเพื่อพิจารณา
อนุมัติแผนการดำเนินงานและงบประมาณรายจ่ายของสหกรณ์ฯ​ ประจำปี 2564 โดยสหกรณ์มีทุนดำเนินงาน
767.10 ล้านบาท ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิประจำปี 27.86 ล้านบาท มีสมาชิกจำนวน 3,693 คน ผู้แทนสมาชิก
เข้าร่วมประชุมจำนวน 513 คน
จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผลตามหุ้นร้อยละ   4.75 ของทุนเรือนหุ้น   และจัดสรรเป็นทุนต่าง ๆ
ของสหกรณ์ตามข้อบังคับ สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม (
Social Distancing) ล้างมือ
ด้วย
เจลแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รายงานประจำปี