HOPE00111111 
 22950

QR Code Link


 

  bg New1 202

 

วันที่ 20 เมษายน 2564
นายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู
สหกรณ์จังหวัดตรัง

มอบหมายให้นางสาวยุพเรศ จุ้งเจริญ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อสอบถามปัญหา
และประเมินผลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ และให้คำแนะนำ ส่งเสริมเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นจุดเรียนรู้
ให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้   ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายเกษตรผู้เข้าร่วมโครงการ ปี2560
2562 จำนวน 111 ราย 
โดยในวันนี้ได้ลงพื้นที่ ในตำบลนาวงและตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

รายงานประจำปี