HOPE00111111 
 22950

QR Code Link


 

  bg New1 202

 

วันที่ 22 เมษายน 2564
นายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู
สหกรณ์
จังหวัดตรัง

มอบหมายให้ นางสาวศิริวรรณ ชูตรัง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2)
สหกรณ์ออมทรัพย์กำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอกันตัง จำกัด
 ณ ศาลาประชาคมอำเภอกันตัง มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 35 คน
เพื่อ
รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2563 รวมทั้งเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานและงบประมาณรายจ่าย
ของสหกรณ์ฯ​ ประจำปี 2564 สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม (
Social Distancing)
ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)รายงานประจำปี