HOPE00111111 
 22950

QR Code Link


 

  bg New1 202

 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
นายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู
สหกรณ์จังหวัดตรัง

พร้อมด้วย นางวิศัลย์ศยา พุ่มพัว นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
นางสาวธนัฏฐา เดชอรัญ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เข้าติดตามการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ของสหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกร
รองรับผลผลิตทางการเกษตร พรก.เงินกู้โควิด-19 พ.ศ.2563 รายการเครื่องตัดหญ้าสะพายหลังขนาดไม่ต่ำกว่า 1.4 แรงม้า
พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 เครื่อง วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 95,500.-บาท รัฐอุดหนุน จำนวน 85,500.- บาท และสหกรณ์สมทบ
จำนวน 9,500.- บาท และโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน รายการรถแทรกเตอร์
ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า จำนวน 1 คัน จอบหมุนสำหรับดินแห้ง จำนวน 1 ชุด และเครื่องอัดฟาง จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ
ทั้งสิ้น 1,180,000.-บาท รัฐอุดหนุน จำนวน 794,100.-บาท สหกรณ์สมทบ จำนวน 385,900.-บาท
 ทั้งนี้ ได้แนะนำให้สหกรณ์ใช้ประโยชน์
จากครุภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ภายใต้ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และถือปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทำไว้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ต่อไป


รายงานประจำปี