HOPE00111111 
 22950

QR Code Link


 

  bg New1 202

 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
นายภูวนัฐ สมใจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

ในฐานะประธานคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดตรัง (คทช. จังหวัดตรัง)
เป็นประธาน ในที่ประชุมคณะทำงานด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ครั้งที่
1/2564 ณ ห้องพระยารัษฎา ชั้น 5
ศาลากลางจังหวัดตรัง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นคณะทำงาน และนายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู สหกรณ์จังหวัดตรัง
เป็นคณะทำงานและเลขานุการ ตลอดจนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ และผู้แทนชุมชน
ในพื้นที่เป้าหมายเข้าร่วมประชุม จำนวน
37 คน เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและติดตามผลการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร
ตามกรอบการดำเนินงาน
6 ด้าน ภายใต้โครงการ     จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ดำเนินการ 4 พื้นที่ คือ (1) พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าควนบ้าหวี อ.หาดสำราญ (
2) พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสายเขาหวาง อ.สิเกา (3) พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนบางหมาก อ.กันตัง
(
4) พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าใสป่าแก่ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

รายงานประจำปี