HOPE00111111 
 22950

QR Code Link


 

  bg New1 202

 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564
นายภูวนัฐ สมใจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

เป็นประธานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2564
ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง โดยนายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู สหกรณ์จังหวัดตรัง
และคณะอนุกรรมการฯ ตลอดจนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมประชุม จำนวน
15 คน
ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์
2 แห่ง เป็นเงินทั้งสิ้น
2.8 ล้านบาท วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมน้ำยางสดจากสมาชิก เพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องและ
เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจแก่สหกรณ์

รายงานประจำปี