HOPE00111111 
 22950

QR Code Link


 

  bg New1 202

 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564
นายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู
สหกรณ์จังหวัดตรัง

พร้อมด้วย นายอนันต์ ทับอินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 นางวิศัลย์ศยา พุ่มพัว นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าติดตามการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ของ
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโคกแต้ว จำกัด ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามโครงการปรับโครงสร้าง
การผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกร รองรับผลผลิตทางการเกษตร พรก.เงินกู้โควิด-
19 พ.ศ.2563
รายการเครื่องตัดหญ้าสะพายหลังขนาดไม่ต่ำกว่า 1.4 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 เครื่อง วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 95,500.-บาท
รัฐอุดหนุน จำนวน
85,500.- บาท และสหกรณ์สมทบ จำนวน 9,500.- บาท พร้อมทั้งแนะนำให้สหกรณ์ใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์ที่ได้รับ
การสนับสนุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ภายใต้ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และถือปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทำไว้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์
ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโคกแต้ว จำกัด อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

รายงานประจำปี