HOPE00111111 
 22950

QR Code Link


 

  bg New1 202

 

วันที่ 17 มิถุนายน 2564
นายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู 
สหกรณ์จังหวัดตรัง

ในฐานะเลขานุการคณะทำงานส่งเสริมอาชีพและการตลาด มอบหมายให้นายถาวรศักดิ์ รัตนชูศรี
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ร่วมลงพื้นที่สำรวจความต้องการ ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกร
ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสายเขาหวาง เพื่อวางแผนการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ตามกรอบภารกิจ 6 ด้าน
รวมทั้ง เป็นเวทีในการติดตามผลการดำเนินงาน


รายงานประจำปี