HOPE00111111 
 22950

QR Code Link


 

  bg New1 202

 

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนาคม 2564
นายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู
สหกรณ์จังหวัดตรัง

มอบหมายให้กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ นำโดยนายจรวย ภูมิชาติ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็งสู่ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 โดยที่ประชุมซึ่งประกอบด้วยบุคลากร
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรังสังกัดกลุ่มงานวิชาการ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ได้ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร กำหนดแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็งสู่ดีเด่น
ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง

รายงานประจำปี