HOPE00111111 
 22950

QR Code Link


 

  bg New1 202

 

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564
นายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู
สหกรณ์จังหวัดตรัง

มอบหมายให้ นางสาวอุไรรัตน์   พรหมหนู นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดการความรู้ที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564
ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรังรายงานประจำปี