HOPE00111111 
 22950

QR Code Link


 

  bg New1 202

 

วันที่ 22 มิถุนายน 2564
นายอภิ
เชษฐ์ พงศ์ชู
สหกรณ์จังหวัดตรัง

ได้มอบหมายให้ นางสาวยุพเรศ จุ้งเจริญ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
เข้าตรวจ แนะนำการบันทึกบัญชีและการบันทึกรายงานการประชุมของกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
และ
ร่วมประชุมกับคณะครูเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
ในการพิจารณารับรองงบการเงิน ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
ต่อไป 
ณ โรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง


รายงานประจำปี