HOPE00111111 
 22950

QR Code Link


 

  bg New1 202

 

วันที่ 23 มิถุนายน 2564
ายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู
สหกรณ์จังหวัด
ตรัง

ได้มอบหมายให้นางสาวยุพเรศ จุ้งเจริญ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงาน
การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดตรัง
ฅครั้งที่
2/2564 โดย นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในที่ประชุม
ณ ห้องประชุมพระ
ยารัษฎา ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5 อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง


รายงานประจำปี