• รูปที่20
  • รูปที่ 21
  • รูปที่ 55
  • รูป56

 

 

สกู๊ปพิเศษรายการลานสหกรณ์
                                               1092564
                                                          สหกรณ์การเกษตรนาโยงกับความเปลี่ยนแปลง

                                                                        สู่ความมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน37299                                                  37298
ผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ กลุ่มเกษตรกรทำสวนนาวง                                                  พริกไทยพันธุ์ปะเหลียนของดีจังหวัดตรัง

 220164                                                      142262875 761647168108874 5690848008727123744 n

 
ข้าวพันธุ์ยอดม่วงสหกรณ์การเกษตรนาโยง  จำกัด                                 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
                                                                                                                         ให้กับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรนาโยง
      


*****************************************
********************************************************************

 

  bg New1 202

 

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 
นายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู  
สหกรณ์จังหวัดตรัง

มอบหมายให้นางสาวยุพเรศ จุ้งเจริญ  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
และนางวิมลภัณฑ์ ขวัญทอง นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
1 ดำเนินการจัดประชุมผู้ซึ่ง
จะเป็นสมาชิกสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนวัดควนศรีนวล ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
เพื่อจัดตั้งสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน เป็นการขับเคลื่อนงานของจังหวัดตรังตามโครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ให้มีการเชื่อมโยงกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรผ่านกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนสู่โครงการอาหารกลางวัน
เป้าหมายโรงเรียนในพื้นที่   จังหวัดตรัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง
เขต
1 และ เขต 2 รวมจำนวน 14 โรงเรียน ในพื้นที่ 10 อำเภอ


รายงานประจำปี