• รูปที่20
  • รูปที่ 21
  • รูปที่ 55
  • รูป56

 

 

สกู๊ปพิเศษรายการลานสหกรณ์
                                               1092564
                                                          สหกรณ์การเกษตรนาโยงกับความเปลี่ยนแปลง

                                                                        สู่ความมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน37299                                                  37298
ผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ กลุ่มเกษตรกรทำสวนนาวง                                                  พริกไทยพันธุ์ปะเหลียนของดีจังหวัดตรัง

 220164                                                      142262875 761647168108874 5690848008727123744 n

 
ข้าวพันธุ์ยอดม่วงสหกรณ์การเกษตรนาโยง  จำกัด                                 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
                                                                                                                         ให้กับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรนาโยง
      


*****************************************
********************************************************************

 

  bg New1 202

 

วันที่ 25 สิงหาคม 2564
นายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู
สหกรณ์จังหวัดตรัง

มอบหมายให้นางสาวอุไรรัตน์ พรหมหนู ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจง “โครงการกระจายพืชพันธุ์ดีสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ (สะตอ)” ซึ่งจัดโดย ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มปริมาณในการผลิตต้นกล้าสะตอพันธุ์ตรัง 1 ให้เพียงพอต่อความต้องการ และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตพืชพันธุ์ดีแบบมีส่วนร่วมของ
เกษตรกรซึ่งดำเนินงานในรูปแบบเครือข่ายเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ โดยบูรณาการงานร่วมกันระหว่างสำนักสหกรณ์จังหวัดตรัง ภายใต้
ประกอบด้วยสมาชิกสหกรณ์การเกษตรวังวิเศษ จำกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมจำนวน 20 ราย ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรวังวิเศษ จำกัด
อ. วังวิเศษ จ.ตรัง พร้อมกับลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงเพาะพันธุ์สะตอของสหกรณ์การเกษตรวังวิเศษ จำกัด
รายงานประจำปี