• รูปที่20
  • รูปที่ 21
  • รูปที่ 55
  • รูป56

 

 

สกู๊ปพิเศษรายการลานสหกรณ์
                                               1092564
                                                          สหกรณ์การเกษตรนาโยงกับความเปลี่ยนแปลง

                                                                        สู่ความมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน37299                                                  37298
ผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ กลุ่มเกษตรกรทำสวนนาวง                                                  พริกไทยพันธุ์ปะเหลียนของดีจังหวัดตรัง

 220164                                                      142262875 761647168108874 5690848008727123744 n

 
ข้าวพันธุ์ยอดม่วงสหกรณ์การเกษตรนาโยง  จำกัด                                 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
                                                                                                                         ให้กับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรนาโยง
      


*****************************************
********************************************************************

 

  bg New1 202

 

วันที่ 26 สิงหาคม 2564
นายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู  
สหกรณ์จังหวัดตรัง

มอบหมายให้นางสาวยุพเรศ จุ้งเจริญ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ,นางสาวศิรฺวรรณ ชูตรัง นักวิชาการ สหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และนางวิมลภัณฑ์ ขวัญทอง นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ดำเนินการจัดประชุม
ผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกยาง ตำบลโคกยาง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เพื่อจัดตั้งสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน
เป็นการขับเคลื่อนงานของจังหวัดตรังตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีให้มีการเชื่อมโยงกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรผ่านกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนสู่โครงการอาหารกลางวัน เป้าหมายโรงเรียน
ในพื้นที่จังหวัดตรัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และ เขต 2 รวมจำนวน 14 โรงเรียน ในพื้นที่ 10 อำเภอ

รายงานประจำปี