• รูปที่20
  • รูปที่ 21
  • รูปที่ 55
  • รูป56

 

 

สกู๊ปพิเศษรายการลานสหกรณ์
                                               1092564
                                                          สหกรณ์การเกษตรนาโยงกับความเปลี่ยนแปลง

                                                                        สู่ความมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน37299                                                  37298
ผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ กลุ่มเกษตรกรทำสวนนาวง                                                  พริกไทยพันธุ์ปะเหลียนของดีจังหวัดตรัง

 220164                                                      142262875 761647168108874 5690848008727123744 n

 
ข้าวพันธุ์ยอดม่วงสหกรณ์การเกษตรนาโยง  จำกัด                                 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
                                                                                                                         ให้กับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรนาโยง
      


*****************************************
********************************************************************

 

  bg New1 202

 

วันที่ 6 กันยายน 2564
นายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู
สหกรณ์จังหวัดตรัง

มอบหมายให้ นางวิศัลย์ศยา พุ่มพัว นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมด้วยนางมนตกานต์ ตำเผือก นักวิชาการมาตรฐานสินค้า
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากบริษัทเอวัน ฟิวเจอร์ จำกัด ในการลงพื้นที่
เพื่อแนะนำ ติดตาม และตรวจประเมินแปลงพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรปะเหลียน จำกัด ที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ จำนวน 10 ราย เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐาน
GAP ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในเขตพื้นที่ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

รายงานประจำปี