• รูปที่20
  • รูปที่ 21
  • รูปที่ 55
  • รูป56

 

 

สกู๊ปพิเศษรายการลานสหกรณ์
                                               1092564
                                                          สหกรณ์การเกษตรนาโยงกับความเปลี่ยนแปลง

                                                                        สู่ความมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน37299                                                  37298
ผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ กลุ่มเกษตรกรทำสวนนาวง                                                  พริกไทยพันธุ์ปะเหลียนของดีจังหวัดตรัง

 220164                                                      142262875 761647168108874 5690848008727123744 n

 
ข้าวพันธุ์ยอดม่วงสหกรณ์การเกษตรนาโยง  จำกัด                                 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
                                                                                                                         ให้กับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรนาโยง
      


*****************************************
********************************************************************

 

  bg New1 202

 

วันที่  9 กันยายน 2564 
นายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู
สหกรณ์จังหวัดตรัง

พร้อมด้วย นายถาวรศักดิ์ รัตนชูศรีผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดตรัง (คทช.จังหวัดตรัง) ครั้งที่ 2/2564 เพื่อให้
การขับเคลื่อนการจัดที่ดินให้ชุมชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ ณ ห้องพระยารัษฎา
ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง


รายงานประจำปี