• รูปที่20
  • รูปที่ 21
  • รูปที่ 55
  • รูป56

 

 

สกู๊ปพิเศษรายการลานสหกรณ์
                                               1092564
                                                          สหกรณ์การเกษตรนาโยงกับความเปลี่ยนแปลง

                                                                        สู่ความมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน37299                                                  37298
ผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ กลุ่มเกษตรกรทำสวนนาวง                                                  พริกไทยพันธุ์ปะเหลียนของดีจังหวัดตรัง

 220164                                                      142262875 761647168108874 5690848008727123744 n

 
ข้าวพันธุ์ยอดม่วงสหกรณ์การเกษตรนาโยง  จำกัด                                 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
                                                                                                                         ให้กับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรนาโยง
      


*****************************************
********************************************************************

 

  bg New1 202

 

 

KM64

การจัดการองค์ความรู้ KM  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง


ผลงานการจัดการองค์ความรู้ (KM) ปี พ.ศ 2564new1

1. แนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องและข้อสังเกตของสถาบันเกษตรกร


ปีงบประมาณ 2563

1.การกำหนดกรอบทิศทางและวางแผนปฏิบัติการเพื่อการฟื้นฟูกิจการสหกรณ์

2.แนวทางการส่งเสริมระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์

3.แนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องและข้อสังเกตของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ปีงบประมาณ 2562

1.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราในสถาบันเกษตรกรจังหวัดตรัง

2.การยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อสั่งให้สหกรณ์ล้มละลายโดยชำระบัญชี

3.การส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

4.การกำหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์

ปีงบประมาณ 2561

1.การผลิตและการตลาดหมอนยางพารา

2.การผลิตรองเท้าบู๊ท

 

รายงานประจำปี