ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

   ประกาศจังหวัดตรัง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา new images
     หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ประจำไตรมาศที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2563) 

     แนวทางการยืมใช้พัสดุที่ได้จากงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

     ประกาศจังหวัดตรัง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา 
     หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ประจำไตรมาศที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563) 

     ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา

     หรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคา พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563) 
    - ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

    - ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

    - ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

    ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

     ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ การจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

     ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

    - ร่าง - ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   - ร่าง - เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563)

   - ร่าง - ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   - ร่าง - เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563)

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   *** การจัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง จำนวน 1 แห่ง***  

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     ***การจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ***

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562)

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 

แนวทางการยืมใช้พัสดุที่ได้จากงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

ประกาศจังหวัดตรัง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562)

ประกาศจังหวัดตรัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ,พนักงานรักษาความปลอดภัย และพนักงานทำความสะอาดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 

 ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศจังหวัดตรัง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา 
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ประจำไตรมาศที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562)  

-ประกาศสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางดี จำกัด 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างก่อสร้างเครื่องชั่งรถบรรทุกขนาด 80 ตัน 

-ประกาศสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางดี จำกัด 
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างเครื่องชั่งรถบรรทุกขนาด 80 ตัน ด้วยวิธีสอบราคา  
1.1 ประกาศสอบราคา 1

1.2 ประกาศสอบราคา 2

ประกาศสหกรณ์กองทุนสวนยางทุ่งใหญ่พัฒนา จำกัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์ 

ประกาศสหกรณ์กองทุนสวนยางทุ่งใหญ่พัฒนา จำกัด  
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์

- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (01 11 61) 

 - ร่าง- ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
   โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 10 61) 

- ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 10 2561)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด >>


  bg New1 202

 

-  ประกาศขายทอดตลาด รถยนต์ราชการ 3 กันยายน 2561 

- ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตน้ำมันปาล์มในสถาบันเกษตรกร 
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (07 08 2561)

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังน้ำมัน ขนาดบรรจุ 1,000 ตัน พร้อมฐานราก จำนวน 1 ถัง
 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตน้ำมันปาล์มในสถาบันเกษตรกร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

- ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  จ้างเหมาก่อสร้างถังเก็บน้ำมัน ขนาดบรรจุ 1,000 ตัน พร้อมฐานราก จำนวน 1 ถัง  

- ร่าง - ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำมัน ขนาดบรรจุ 1,000 ตัน พร้อมฐานราก จำนวน 1 ถัง
- ร่าง - เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถังเก็บน้ำมัน ขนาดบรรจุ 1,000 ตัน พร้อมฐานราก จำนวน 1 ถัง
โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตน้ำมันปาล์มในสถาบันเกษตรกร 

ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ เครื่องอบเตรียมผลปาล์มร่วงแบบทรงกระบอก (Tank dryer)
โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตน้ำมันปาล์มในสถาบันเกษตรกร 
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
โครงการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าแปรรูปยางสู่มาตรฐาน GMP จำนวน 2 รายการ

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตน้ำมันปาล์มในสถาบันเกษตรกร จำนวน 2 รายการ
1. จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องอบเตรียมผลปาล์มร่วงแบบทรงกระบอก จำนวน 1 เครื่อง
2. จ้างเหมาก่อสร้าง ถังเก็บน้ำมัน ขนาดบรรจุ 1,000 ตัน พร้อมฐานราก จำนวน 1 ถัง

โครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร
เงินอุดหนุนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบกลางปี) 

1. ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง
   1.1 ประกาศซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์แปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา
    1.2 เอกสารประกวดราคาซื้อ 1.2
    1.3 เอกสารประกวดราคาซื้อ 3.4
    1.4 เอกสารประกวดราคาซื้อ 5.6
    1.5 เอกสารประกวดราคาซื้อ 7.8
    1.6 ประกาศจ้างก่อสร้าง ขนาด 2,100 ตรม.
    1.7 เอกสารประกวดราคาจ้าง 1.2
    1.8 เอกสารประกวดราคาจ้าง 3.4
    1.9 เอกสารประกวดราคาจ้าง 5.6
    1.10 เอกสารประกวดราคาจ้าง 7.8

2. สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จำกัด
    2.1 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์
 
   2.2 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์ ครั้งที่ 2 (28/06/2561)  

3. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทุ่งต่อ จำกัด

    3.1 ประกาศ สอบราคาซื้อรถโฟคคลิฟท์
    3.2 ประกาศ สอบราคาซื้อจักรรีดยาง
 
   *** ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อ ***

4. สหกรณ์กองทุนสวนยางโพธิ์โทน จำกัด
    - ประกาศ สอบราคาซื้อจักรรีดยาง

5. สหกรณ์การเกษตรวังเจริญ จำกัด 
    5.1 ประกาศสอบราคาซื้อจักรรีดยาง 1
    5.2 ประกาศสอบราคาซื้อจักรรีดยาง 2

6. สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองบัว จำกัด
    ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์

7. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองศรีจันทร์ จำกัด 
   - ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเครื่องชั่งรถบรรทุกขนาด 80 ตัน
 
  - ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเครื่องชั่งรถบรรทุกขนาด 80 ตัน ครั้งที่ 2

8. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองบ่อ จำกัด
   - ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ของสหกรณ์

9. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านคลองโตน จำกัด
    9.1 ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
    9.2 ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
    9.3 ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

   9.4 ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ครั้ง ที่ 2
  9.5 ประกาศ ประกวดราคาจัดจ้างสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 3
 
  9.6 ประกาศ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ (19 06 2561)
 

10. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทุ่งไทรทอง จำกัด
     - ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์

11. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองหว้า จำกัด
      - ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์

12. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองเอื้อง จำกัด
      - ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์
 
     12.1 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ (18 06 2561)
 
     12.2 ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์ (18 06 2561) 

13. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านยวนโปะ จำกัด
     - ประกาศสอบราคาศื้อครุภัณฑ์ของสหกรณ์

14. สหกรณ์กองทุนสวนยางควนตุ้งกู จำกัด
      14.1 ประกาศ สอบราคาซื้อ จักรรีดยาง ขนาด 6 คู่ (12 ขอน)
      14.2 เอกสารสอบราคาซื้อ 1.2
      14.3 
เอกสารสอบราคาซื้อ 3.4
      14.4 เอกสารสอบราคาซื้อ 5.7

15 สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด
     15.1 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 1
     15.2 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 2
     15.3 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 3
     15.4 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 4
     15.5 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 5
     15.6 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 6
     15.7 เอกสารประกวดราคาซื้อ 1
     15.8 เอกสารประกวดราคาซื้อ 2
     15.9 เอกสารประกวดราคาซื้อ 3
     15.10 เอกสารประกวดราคาซื้อ 4
     15.11 เอกสารประกวดราคาซื้อ 5
     15.12 เอกสารประกวดราคาซื้อ 6
     15.13 เอกสารประกวดราคาซื้อ 7
     15.14 เอกสารประกวดราคาซื้อ 8
     15.15 เอกสารประกวดราคาซื้อ 9

     15.16 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคา (1) ครั้งที่ 2
     15.17 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคา (2) ครั้งที่ 2

     15.18 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (1)
              โครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร 

     15.19 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์

     15.20 ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ของสหกรณ์ (19 06 2561) 
               - ครุภัณฑ์หางเทเลอร์กึ่งพ่วงพื้นเรียบ ขนาด 12.5 เมตร จำนวน 1 คัน (1)
               - ครุภัณฑ์หางเทเลอร์กึ่งพ่วงพื้นเรียบ ขนาด 12.5 เมตร จำนวน 1 คัน (2)

16. ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด
      16.1 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์แปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา
      16.2 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์แปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา

17. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จำกัด 
      17.1 ประกาศ ประกวดซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์เครื่องมือทดสอบน้ำยางสดและน้ำยางข้น จำนวน 1 ชุด
 
     17.2 ประกาศ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จำกัด 27/06/2561
             เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์เครื่องมือทดสอบน้ำยางสด และน้ำยางข้น จำนวน 1 ชุด 
     
 17.3 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์เครื่องมือทดสอบน้ำยางสด และน้ำยางข้น (ครั้งที่ 2 ) (27/06/2561) 

18. สหกรณ์กองทุนสวนยางทุ่งใหญ่พัฒนา จำกัด 
      - ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโกดังเก็บสินค้า ขนาด 1,200 ตารางเมตร จำนวน 1 แห่ง (05/07/2561)
      - ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโกดังเก็บสินค้า ขนาด 1,200 ตารางเมตร จำนวน 1 แห่ง (24/07/2561)   

 ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าแปรรูปยางสู่มาตรฐาน GMP 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จัดจ้าง ถังเก็บน้ำมัน ขนาดบรรจุ 1,000 ตัน พร้อมฐานราก จำนวน 1 ถัง
โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตน้ำมันปาล์มในสถาบันเกษตรกร

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จัดซื้อ เครื่องอบเตรียมผลปาล์มร่วงแบบทรงกระบอก (Tank dryer) จำนวน 1 เครื่อง
โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตน้ำมันปาล์มในสถาบันเกษตรกร

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตน้ำมันปาล์มในสถาบันเกษตรกร งบประมาณ 11,347,300 บาท

ประกาศจังหวัดตรัง และเอกสารประกวดราคาซื้อ โครงการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าแปรรูปยางสู่มาตรฐาน GMP
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าแปรรูปยางสู่มาตรฐาน GMP 

 ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนา

รายงานประจำปี