ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

   ประกาศจังหวัดตรัง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา new images
     หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ประจำไตรมาศที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2563) 

     แนวทางการยืมใช้พัสดุที่ได้จากงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

     ประกาศจังหวัดตรัง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา 
     หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ประจำไตรมาศที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563) 

     ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา

     หรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคา พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563) 
    - ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

    - ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

    - ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

    ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

     ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ การจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

     ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

    - ร่าง - ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   - ร่าง - เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563)

   - ร่าง - ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   - ร่าง - เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563)

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   *** การจัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง จำนวน 1 แห่ง***  

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     ***การจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ***

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562)

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 

แนวทางการยืมใช้พัสดุที่ได้จากงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

ประกาศจังหวัดตรัง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562)

ประกาศจังหวัดตรัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ,พนักงานรักษาความปลอดภัย และพนักงานทำความสะอาดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 

 ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศจังหวัดตรัง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา 
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ประจำไตรมาศที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562)  

-ประกาศสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางดี จำกัด 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างก่อสร้างเครื่องชั่งรถบรรทุกขนาด 80 ตัน 

-ประกาศสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางดี จำกัด 
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างเครื่องชั่งรถบรรทุกขนาด 80 ตัน ด้วยวิธีสอบราคา  
1.1 ประกาศสอบราคา 1

1.2 ประกาศสอบราคา 2

ประกาศสหกรณ์กองทุนสวนยางทุ่งใหญ่พัฒนา จำกัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์ 

ประกาศสหกรณ์กองทุนสวนยางทุ่งใหญ่พัฒนา จำกัด  
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์

- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (01 11 61) 

 - ร่าง- ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
   โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 10 61) 

- ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 10 2561)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด >>


  bg New1 202

 

วันที่  28 กันยายน 2563
นายอภิเชษฐ์  พงศ์ชู 
สหกรณ์จังหวัดตรัง 

วันที่ 28 กันยายน 2563
นายอภิ
เชษฐ์ พงศ์ชู
สหกรณ์จังหวัดตรัง

วันที่ 24 กันยายน 2563
น.ส.อุไรรัตน์ พรหมหนู
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

รายงานประจำปี