ปี พ.ศ.2564

kd 96
จำนวนสหกรณ์และจำนวนสมาชิกสหกรณ์    - แสดงข้อมูลจำนวนสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์ 
                                                                  - แสดงข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์ 
 
                                                                  - แสดงข้อมูลกราฟจำนวนสหกรณ์แยกตามประเภทของสหกรณ์  
                                                                  - แสดงข้อมูลกราฟจำนวนสมาชิกสหกรณ์แยกตามประเภทของสหกรณ์    

kd 96ทำเนียบสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2564 
kd 96หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์ และผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์  
                                                                                                                      
                                                          - แสดงหลักเกณฑ์ที่ใช้วัดมาตรฐานสหกรณ์  
                                                          - แสดงข้อมูลจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์ 

                                                          - แสดงข้อมูลกราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานแยกตามประเภทสหกรณ์ 
                                                          - แสดงข้อมูลจำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านการจัดมาตรฐานโดยแยกเป็นรายข้อแยกตามประเภทสหกรณ์ 
                                                          - แสดงข้อมูลกราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ทั้งหมดไม่ผ่านมาตรฐานแยกเป็นรายข้อและแยกประเภทประเภทสหกรณ์ 

kd 96การมีส่วนร่วมธุรกิจกับสหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์
                                                          - แสดงข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์
                                                          - แสดงข้อมูลกราฟ  แสดงจํานวนจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์  

  kd 96สหกรณ์ที่จัดหาสินค้ามาจำหน่ายและรวบรวมผลผลิตสมาชิก
                                                         - แสดงข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์   

                                                         - แสดงข้อมูลกราฟ ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์ 

 kd 96อุปกรณ์การตลาด  
                                                          - แสดงข้อมูลอุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามสถานะการใช้งาน
                                                          - แสดงกราฟข้อมูลจำนวนอุปกรณ์การตลาด แยกตามสถานะการใช้งาน 
                                                          - แสดงข้อมูลอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน 
                                                          - แสดงกราฟข้อมูลอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน  

 
kd 96ทะเบียนสมาชิกสหกรณ์
                                                          - แสดงข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดในจังหวัด และจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่รวบรวมข้อมูลได้และยังไม่สามารถรวบรวมได้
                                                          - แสดงข้อมูลกราฟ แสดงข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดในจังหวัดจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่รวบรวมได้ และยังไม่สามารถรวบรวมได้  


kd 96สหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

 
 
                                                                                                                ********************************************


 

ปี พ.ศ. 2563

kd 96 จำนวนสหกรณ์และจำนวนสมาชิกสหกรณ์ 
- แสดงข้อมูลจำนวนสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์ ปี 2563
- แสดงข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์
ปี 2563
- แสดงข้อมูลกราฟจำนวนสหกรณ์แยกตามประเภทของสหกรณ์
   ปี 2563
- แสดงข้อมูลกราฟจำนวนสมาชิกสหกรณ์แยกตามประเภทของสหกรณ์ 
   ปี 2563

kd 96ทำเนียบสหกรณ์  ปี 2563 


kd 96หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์ และผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์
- แสดงหลักเกณฑ์ที่ใช้วัดมาตรฐานสหกรณ์    ปี 2563
- แสดงข้อมูลจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์  ปี 2563

 - กราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานแยกตามประเภทสหกรณ์    ปี 2563
 - แสดงข้อมูลจำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านการจัดมาตรฐานโดยแยกเป็นรายข้อแยกตามประเภทสหกรณ์  ปี 2563
- กราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ทั้งหมดไม่ผ่านมาตรฐานแยกเป็นรายข้อและประเภท  ปี 2563kd 96ธุรกิจของสหกรณ์ในแต่ละประเภท
- แสดงข้อมูลสหกรณ์ โดยมีรายละเอียดการประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน   ปี 2563
- แสดงข้อมูลกราฟ แสดงจำนวนสหกรณ์ที่ประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน แยกตามประเภทสหกรณ์ ปี 2563

kd 96การมีส่วนร่วมของสมาชิก
- แสดงข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่มีส่วนร่วมกับสหกรณ์ในการประกอบธุรกิจแต่ละด้านแยกตามประเภทสหกรณ์ ปี 2563
- แสดงข้อมูลกราฟข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่มีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจแต่ละด้านแยกตามป
ะเภทสหกรณ์ ปี 2563  kd 96สินค้าและบริการหลัก
 - แสดงข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์    ปี 2563
 
 - แสดงข้อมูลกราฟ ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์ 
ปี 2563


kd 96สถานะภาพทางการเงิน
 - แสดงข้อมูลสถานภาพทางการเงินของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์  ปี 2563

- แสดงข้อมูลกราฟ แสดงสถานทางการเงินรมของทรัพย์สิน หนี้สิน ทุนของสหกรณ์ แยกตามประเภท    ปี 2563


kd 96อุปกรณ์การตลาด  
- แสดงข้อมูลอุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์ ปี 2563
- การรายงานข้อมูลการติดตามการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์/สิ่งก่อสร้างที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2560-2564
- การรายงานข้อมูลการติดตามการใช้ประโยชน์เครื่องจักรกลการเกษตรที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2560-2564
- แสดงกราฟข้อมูลจำนวนอุปกรณ์การตลาด แยกตามสถานะการใช้งาน ปี 2563

- แสดงข้อมูลอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน ปี 2563
- แสดงกราฟข้อมูลอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน ปี 2563

 kd 96ทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ 

 - แสดงข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดในจังหวัด  ปี 2561    ปี 2562  

- แสดงข้อมูลกราฟ แสดงข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดในจังหวัด  ปี 2561    ปี 2562