kd 96 จำนวนสหกรณ์และจำนวนสมาชิกสหกรณ์
         - แสดงข้อมูลจำนวนสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์
             - แสดงข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์
- แสดงข้อมูลกราฟจำนวนสหกรณ์แยกตามประเภทของสหกรณ์

- แสดงข้อมูลกราฟจำนวนสมาชิกสหกรณ์แยกตามประเภทของสหกรณ์ 


kd 96ทำเนียบสหกรณ์  


kd 96หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์ และผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์
- แสดงหลักเกณฑ์ที่ใช้วัดมาตรฐานสหกรณ์ 
- แสดงข้อมูลจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์ 

  - กราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานแยกตามประเภทสหกรณ์ 
 - แสดงข้อมูลจำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านการจัดมาตรฐานโดยแยกเป็นรายข้อแยกตามประเภทสหกรณ์ 
- กราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ทั้งหมดไม่ผ่านมาตรฐานแยกเป็นรายข้อและประเภทkd 96ธุรกิจของสหกรณ์ในแต่ละประเภท
- แสดงข้อมูลสหกรณ์ โดยมีรายละเอียดการประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน
- แสดงข้อมูลกราฟ แสดงจำนวนสหกรณ์ที่ประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน แยกตามประเภทสหกรณ์

kd 96การมีส่วนร่วมของสมาชิก
- แสดงข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่มีส่วนร่วมกับสหกรณ์ในการประกอบธุรกิจแต่ละด้านแยกตามประเภทสหกรณ์
 - แสดงข้อมูลกราฟข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่มีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจแต่ละด้านแยกตามป
ะเภทสหกรณ์  kd 96สินค้าและบริการหลัก
 - แสดงข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์   
 - แสดงข้อมูลกราฟ ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์ 
 

kd 96สถานะภาพทางการเงิน
  - แสดงข้อมูลสถานภาพทางการเงินของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์ 

- แสดงข้อมูลกราฟ แสดงสถานทางการเงินรมของทรัพย์สิน หนี้สิน ทุนของสหกรณ์ แยกตามประเภท 


kd 96อุปกรณ์การตลาด  
- แสดงข้อมูลอุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์ 
- การรายงานข้อมูลการติดตามการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์/สิ่งก่อสร้างที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2560-2564
- การรายงานข้อมูลการติดตามการใช้ประโยชน์เครื่องจักรกลการเกษตรที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2560-2564

- แสดงกราฟข้อมูลจำนวนอุปกรณ์การตลาด แยกตามสถานะการใช้งาน
- แสดงข้อมูลอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน
- แสดงกราฟข้อมูลอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน 

 

kd 96ทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ 

 - แสดงข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดในจังหวัด  ปี 2561    ปี 2562  

- แสดงข้อมูลกราฟ แสดงข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดในจังหวัด  ปี 2561    ปี 2562