157จำนวนกลุ่มเกษตรกรและจำนวนสมาชิก
    - แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
    -แสดงข้อมูลจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร 
  - แสดงข้อมูลกราฟจำนวนกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
     -แสดงข้อมูลกราฟจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร 
 

157ทำเนียบกลุ่มเกษตรก  

157หลักเกณฑ์ชี้วัดเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร และผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร

   - แสดงหลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
     -แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 
 - แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรโดยระบุเป็นรายข้อ   
     - แสดงข้อมูลกราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 
- แสดงข้อมูลกราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐานโดยแยกเป็นรายข้อ 
 157ธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในแต่ละประเภท
- แสดงข้อมูลกลุ่มเกษตรกร โดยมีรายละเอียดการประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน 
    -แสดงข้อมูลกราฟ แสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจในแต่ละด้านแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร 157สินค้าและบริการหลัก 

157สถานะภาพทางการเงิน