ปี พ.ศ. 2564
157จำนวนกลุ่มเกษตรกรและจำนวนสมาชิก      - แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร  
                                                                                                                       -แสดงข้อมูลจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร 
                                                                                                                        - แสดงข้อมูลกราฟจำนวนกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
                                                                                                                        -แสดงข้อมูลกราฟจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร 
 

157 ทำเนียบกลุ่มเกษตรก ปี พ.ศ. 2564


157 หลักเกณฑ์ชี้วัดเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร และผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร

                                                                                           - แสดงหลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
                                                                                                                 -แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านและไมผ่านการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 
                                                                                                                 - แสดงข้อมูลกราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร  
                                                                                           - แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดเที่ไม่ผ่านมาตรฐานเแยกเป็นรายข้อ  ตามประเภทกลุ่มเกษตครกร     
                                                                                                                  - แสดงข้อมูลกราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐานโดยแยกเป็นรายข้อและแยกประเภทกลุ่มกลุ่มเกษตรกร

 157ธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในแต่ละประเภท   - แสดงข้อมูลกลุ่มเกษตรกร โดยมีรายละเอียดการประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน 
                                                                                                                       -แสดงข้อมูลกราฟ แสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจในแต่ละด้านแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร 

  157.gifกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 

 ปี พ.ศ. 2563
157จำนวนกลุ่มเกษตรกรและจำนวนสมาชิก
    - แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร 
    -แสดงข้อมูลจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร 
  - แสดงข้อมูลกราฟจำนวนกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
     -แสดงข้อมูลกราฟจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร 
 

 

157ทำเนียบกลุ่มเกษตรก  

157หลักเกณฑ์ชี้วัดเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร และผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร

   - แสดงหลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
     -แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 
 - แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรโดยระบุเป็นรายข้อ   
     - แสดงข้อมูลกราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 
- แสดงข้อมูลกราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐานโดยแยกเป็นรายข้อ 
 

 157ธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในแต่ละประเภท
- แสดงข้อมูลกลุ่มเกษตรกร โดยมีรายละเอียดการประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน 
    -แสดงข้อมูลกราฟ แสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจในแต่ละด้านแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร 157สินค้าและบริการหลัก 

157สถานะภาพทางการเงิน