ปี พ.ศ. 2564

Flo 0423จำนวนกลุ่มอาชีพและจำนวนสมาชิก
- แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์
 - แสดงข้อมูลกราฟจำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์   

 - แสดงข้อมูลจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ 
 - แสดงข้อมูลกราฟจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์  

Flo 0423ทำเนียบกลุ่มอาชีพ  

Flo 0423จำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มที่ได้รับรองมาตรฐาน
- แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มที่ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
 - แสดงข้อมูลกราฟ ข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์  

ปี พ.ศ. 2563

Flo 0423จำนวนกลุ่มอาชีพและจำนวนสมาชิก
- แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์
 - แสดงข้อมูลจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ 
 - แสดงข้อมูลกราฟจำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ 
- แสดงข้อมูลกราฟจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ 

Flo 0423ทำเนียบกลุ่มอาชีพ 

Flo 0423จำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มที่ได้รับรองมาตรฐาน
- แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มที่ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
 - แสดงข้อมูลกราฟ ข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์