IBNR 3
                 
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ   คลิ๊ก


IBNR 3IBNR 3

 

รายละเอียด ลิงค์
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
 1) คู่มือการปฏิบัติงานแต่ละหน่วยงาน (Work Manual) icongraylink
 2) ขั้นตอนการขอจัดตั้งสหกรณ์ icongraylink
 3) คู่มือแนวทางการวิเคราะห์คำขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ แผนธุรกิจระยะสั้น/ระยะยาว icongraylink
 4) การใช้อำนาจตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม icongraylink
 5) ซักซ้อมแนวทางการใช้อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์สั่งการให้แก้ไขข้อบกพร่อง icongraylink
 6) ซักซ้อมแนวทางการจัดการข้อสังเกตที่ตรวจพบจากการสอบบัญชี icongraylink
 7) ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ ประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ icongraylink
 8) คู่มือการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ icongraylink
 9) คู่มือการจัดการความรู้ (KM) icongraylink
 10) คู่มือการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ icongraylink
 11) แบบพิมพ์สำหรับกองทุนพัฒนาสหกรณ์ icongraylink
 12) ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์ icongraylink
 13) โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด icongraylink
 14) คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการจัดทำ พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ด้านการสหกรณ์ icongraylink
 15) คู่มือการปฏิบัติงาน การบริหารโครงการฝึกอบรม icongraylink
 16) คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน icongraylink
 17) คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการตรวจสอบภายใน icongraylink
 18) คู่มืองานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ของกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร icongraylink
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  
 1) การให้บริการคู่มือประชาชน icongraylink 
 2) กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ขอกู้/ขอเบิกเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ icongraylink
 3) จัดให้มีห้องสมุด online สำหรับให้บริการ ในการสืบค้นองค์ความรู้ด้านการสหกรณ์ icongraylink