KM64

                                                                         การจัดการองค์ความรู้ KM  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง

ผลงานการจัดการองค์ความรู้ (KM) ปี พ.ศ 2565new1

การจัดทำแผนพัฒนาสหกรณ์อย่างง่าย เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จสำหรับส่งเสริมสหกรณ์ขนาดเล็กปีงบประมาณ 2564

แนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องและข้อสังเกตของสถาบันเกษตรกร


ปีงบประมาณ 2563

1.การกำหนดกรอบทิศทางและวางแผนปฏิบัติการเพื่อการฟื้นฟูกิจการสหกรณ์

2.แนวทางการส่งเสริมระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์

3.แนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องและข้อสังเกตของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

 

ปีงบประมาณ 2562

1.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราในสถาบันเกษตรกรจังหวัดตรัง

2.การยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อสั่งให้สหกรณ์ล้มละลายโดยชำระบัญชี

3.การส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

4.การกำหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์

 

ปีงบประมาณ 2561

1.การผลิตและการตลาดหมอนยางพารา

2.การผลิตรองเท้าบู๊ท