สกู๊ปพิเศษรายการลานสหกรณ์


 220164
ข้าวพันธุ์ยอดม่วงสหกรณ์การเกษตรนาโยง  จำกัด
        

*****************************************
*****************************************


  bg New1 202

 

วันที่ 7 ธันวาคม 2563
ข้าราชการและพนักงานราชการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง

วันที่ 5 ธันวาคม 2563
นายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู
สหกรณ์จังหวัดตรัง

วันที่ 4 ธันวาคม 2563
นายสงบ เย็นใจ ตำแหน่ง
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

วันที่ 5 ธันวาคม 2563
นายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู
สหกรณ์จังหวัดตรัง

วันที่ 5 ธันวาคม 2563
นายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู
สหกรณ์จังหวัดตรัง

วันที่ 4 ธันวาคม 2563
นายจรวย ภูมิชาติ ตำแหน่ง
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี

*  รายงานประจำปี 2563

*  รายงานประจำปี 2562

รายงานประจำปี 2561