bg New1 202

 

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
นางสมจิตร ส่องสว่าง
สหกรณ์จังหวัดตรัง
มอบหมายให้ นายสงบ เย็นใจ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
นางสาวยุพเรศ จุ้งเจริญ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
นางสาวสดใส พลสังข์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างสหกรณ์ในระดับอำเภอกับ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร ในจังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ 2561
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2561
นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day)
และบริการทางการเกษตร
เพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ ครั้งที่2 
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรอำเภอห้วยยอด 
ต.เขาปูน  อ.ห้วยยอด จ. ตรัง

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม  พ.ศ. 2561
นางสมจิตร ส่องสว่าง สหกรณ์จังหวัดตรัง
ได้มอบหมายให้ นายสงบ เย็นใจ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
นางสมจิตร ส่องสว่าง สหกรณ์จังหวัดตรัง
มอบหมายให้นางสาวสุมาลี มาสุวรรณ 
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบ
การบริหารการจัดการสหกรณ์
เป็นผู้นำเสนอ
ข้อมูลในการประชุม
คณะอนุกรรมการ
พิจารณา
เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด
ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมมรกต 
ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5 

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม2561 
ผตร.อมรศักดิ์  พันธุรักษ์
เป็นประธานในที่ประชุม
คณะทำงานขับเคลื่อน
ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจและ
ติดตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน
ระดับจังหวัดของสำนักงานสหกรณ์
จังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมสำนักงาน
สหกรณ์จังหวัดตรัง  

เมื่อวันที่ 25 -26 เมษายน 2561
นางสมจิตร ส่องสว่าง
สหกรณ์จังหวัดตรัง
ได้มอบหมายให้นายสงบ เย็นใจ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

รายงานประจำปี