157จำนวนกลุ่มเกษตรกรและจำนวนสมาชิก
      -สดงข้อมูลจำนวนกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร  ปี 2561  ปี 2562
     -แสดงข้อมูลจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร ปี 2561   ปี2562
  - แสดงข้อมูลกราฟจำนวนกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร ปี 2561  ปี 2562 
     -แสดงข้อมูลกราฟจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร ปี 2561   ปี 2562

157ทำเนียบกลุ่มเกษตรก  ปี 2561   ปี 2562

157หลักเกณฑ์ชี้วัดเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร และผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร

  -สดงหลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ปี 2561    ปี 2562
     -แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร   ปี 2561   ปี 2562
  - แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรโดยระบุเป็นรายข้อ   ปี 2561   ปี 2561
    - แสดงข้อมูลกราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร  ปี 2561   ปี 2562 
- แสดงข้อมูลกราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐานโดยแยกเป็นรายข้อ   ปี 2561   ปี 2562157ธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในแต่ละประเภท
 - แสดงข้อมูลกลุ่มเกษตรกร โดยมีรายละเอียดการประกอบธุนกิจในแต่ละด้าน  ปี 2561    ปี 2562
   -แสดงข้อมูลกราฟ แสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจในแต่ละด้านแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร  ปี 2561  ปี 2562


157สินค้าและบริการหลัก   ปี 2561    ปี 2562

157สถานะภาพทางการเงิน  ปี 2561     ปี 2562