กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
 

jaruay 60

นายจรวย  ภูมิชาติ
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
              ผู้อำ
นวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  
ริญญาตรี
สส.บ.ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต

ปริญญาตรี นบ.นิติศาสตร์

ที่ทำงาน 0-7522-1182 ต่อ 104
โทรศัพท์  08-9589-3515
เบอร์ประจำตำแหน่ง09-3701-6501

                                        
email  jaruayThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

            

sodsai60

นางสาวสดใส   พลสังข์ 
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การตลาด) 
  โทรศัพท์  0-7522-1182 ต่อ 104
 emailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

yuparad 60

นางสาวยุพรศ จุ้งเจริ
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทั่วไป)
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ที่ทำงาน
 
0-7522-1182 ต่อ 104 
มือถือ 081-963-3642
email  
yuppared_juThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

 vimonpan 60นางวิมลภัณฑ์  ขวัญทอง
  ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์
  ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต  
                     (การจัดการทั่วไป)  
   ที่ทำงาน 
 0-7522-1182 ต่อ 104   
   
บ้าน  0-7521-2356
   มือถือ 083-175-5372
  email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  varin62
างสาววารินทร์  สุขการ  

ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  (บัญชี)

ที่ทำงาน 0-7521-8562  ต่อ 104
มือถือ 08-9590-7466

email  warin_su@cpd.go.th


 

 

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">