กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

 

               -  ว่าง   -
  ตำแหน่ง 
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
                ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
                การบริหารการจัดการสหกรณ์

  ปริญญาตรี 
  ปริญาโท 
  
ที่ทำงาน   
0-7522-1182 ต่อ 107 
 
มือถือ
  เบอร์ประจำตำแหน่ง 082-275-6039
                                                        email  .........
@cpd.go.th          

 

kruefa 60นางสาวเครือฟ้า สงเนียม
ตำแหน่ง 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน 
โทรศัพท์ 0-7522-1182 ต่อ 107 
มือถือ 
09-5279-4275
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 yolpiluk60

นางสาวยลภิลักษณ์  สุวรรณศิลป์
  ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์
  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต   (การบัญชี)
  ที่ทำงาน   0-7522-1182 ต่อ 107   

  มือถือ      083-593-5025
email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 kudtharat 60

นางกุฎฐารัตน์ เพชรสุทธิ์ 
  ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์
  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  (การบริหารทั่วไป)

   ที่ทำงาน
 0-7522-1182  ต่อ 107   
   
บ้าน  0-7521-6705
  มือถือ 085-886-3189
  
  email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.