กลุ่มตรวจการสหกรณ์

                         pong61111

นายพงษ์พันธ์  ขาวคง
ตำแหน่ง
   นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ปริญญาโท  บธ.ม.
 ที่ทำงาน
0-7522-1182 ต่อ 104 
 
มือถือ
084-509-0068
เบอร์ประจำตำแหน่ง 082-275-6039

emailpongpsan_kaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sopin1111นางสาวโสภิญ  จันทร์สุข
ตำแหน่ง
 
 นักวิชาการสหกรณ์ 
              ชำนาญการ

ปริญญาตรี บธ.บ. (บัญชี)

ที่ทำงาน 
0-7522-1182 ต่อ 102 
มือถือ  086-383-6588
email
Sopin_chThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   serelux 61นางสาวสิริลักษณ์  นวลขาว
  ตำแหน่ง    นิติกรปฏิบัติการ                           
  ปริญญาตรี   
นิติศาสตร์
 
ที่ทำงาน     
0-7522-1182 ต่อ 102    
มือถือ         084-758-9515
emailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  
   Thtip60  
นางสาวธารทิพย์  ชูยัง
ตำแหน่ง  
นักวิชาการสหกรณ์
ปริญญาตรีริหารธุรกิจบัณฑิต 
              (การบัญชี)

ที่ทำงาน  
0-7522-1182 ต่อ102  
มือถือ    064 854 9356
emailThanthip_chThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                     
vv63

นายวุฒิชัย   ดำแก้ว
ตำแหน่ง   นิติกร

ปริญญาตรี  นิติศาสตร์เนติบัณฑิต
ปริญญาโท  ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
ที่ทำงาน    
0-7522-1182  ต่อ 102   
มือถือ       099-0553-653
email-  @cpd.go.th