กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

 

suwatchai 60

นายสุวัฒน์ชัย สุวรรณเกษา

  ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต
  สาขา เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 
  ที่ทำงาน    0-7522-1182  ต่อ 109
  บ้าน 0-7522-3119
  มือถือ 
08-9729-0538  
  เบอร์ประจำตำแหน่ง  08-2275-6290
                                                        emailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thanuttha1111นางสาวธนัฎฐา   เดชอรัญ
ตำแหน่ง 
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ปริญญาตรี 
ที่ทำงาน
0-7521-8562 ต่อ 105
มือถือ09-92986299
  emailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


sereween 61นางสาวศิริวรรณ  ชูตรัง 
  ตำแหน่ง
 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ)
  ที่ทำงาน
 
 0-7522-1182  ต่อ 109     
  มือถือ 089-646-8767 
  emailsiriwan_ch
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

scan0017นางสาวอมรรัตน์  เกื้อนุ่น
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
ปริญญาตรี  
ที่ทำงาน 0-7522-1182  ต่อ 109   
มือถือ 08-2263 2163

email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

scan01011

นางสาวกิตธิมนต์  ศรีสัญจร 
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ปวส   บริหารธุรกิจการบัญชี   
ที่ทำงาน     
0-7522-1182 ต่อ 109
 
มือถือ
         091-1611808
emailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.hotmail.com