วันที่ 8  กุมภาพันธ์ 2562
นายอภิเชษฐ์  พงศ์ชู
สหกรณ์จังหวัดตรัง

ได้มอบหมายให้ นายจรวย  ภูมิชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง  ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2563  
ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง