วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  
นายอภิเชษฐ์  พงศ์ชู 
สหกรณ์จังหวัดตรัง

ได้ร่วมสังเกตการณ์การเรียนการสอนแบบ CPD Unit School เรื่อง ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันของสหกรณ์ พ.ศ. 2561 ของข้าราชการและพนักงานราชการสังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
ในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง เพื่อให้บุคลากรในองค์กรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายสิทธิรักษ์  สมาธิ
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้