วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 
นายอภิเชษฐ์  พงศ์ชู 
สหกรณ์จังหวัดตรัง 

มอบหมายให้นางสาวอุไรรัตน์  พรหมหนู ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วย
นายสงบ  เย็นใจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  นางสาวเครือฟ้า  สงเนียม นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
และนายเจษฏา  ดำรงคดี  นิติกร  ร่วมประชุมโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  รุ่นที่ 2 ประจำปี
งบประมาณ 2563 "กรณี ปัญหาของเกษตรกรชาวสวนยางพาราเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างมีระบบ 
วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาราคายาง การแปรรูปยางพาราและการเพิ่มมูลค่า สิทธิประโยชน์จากที่ดินทำกิน 
และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง โดยมีนางสาวสุณัฐชา  โล่สถาพรพิพิธ  ส.ส.เขต 3 และ
นายสาธิต  วงศ์หนองเตย ส.ส. เขต 2 มาร่วมรับฟังปัญหาของเกษตรกรในครั้งนี้ ณ โรงแรมเรือรัษฏา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง