วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดตรัง   ครั้งที่ 3/2563
เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู
สหกรณ์จังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมพระยารัษฎา ศาลากลางจังหวัดตรัง (ชั้น
5)